Saptip

WELCOME TO SAPTHIP

WELCOME TO SAPTHIP CO., LTD.

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

OUR MISSION

“สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

    นโยบายของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ก็คือ เราจะเป็นผู้นำการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยจุดมุ่งหมายของบริษัท คือจะใส่ใจในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และชุมชนรอบข้าง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต ภายใต้ปณิธานที่ว่า "สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

Role of corporate social responsibility

“บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม”

    บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้สังคมได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชุมชนใกล้เคียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชน และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีที่สะอาด ทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อเถือ

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2558

กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2558

ทางบริษัทฯได้สนับสนุนของรางวัลในงานลอยกระทงของชุมชนให้แก่ อบ...

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน

ทรัพย์ทิพย์ร่วมสนับสนุนงบประมาณและส่งนักกีฬาเข้าร่วมในงานกีฬ...

โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2558

โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2558

ทรัพย์ทิพย์เปิดบ้านให้ชุมชนและหน่วยงานที่อยู่รอบๆโรงงานเข้าเ...

สำรวจความพึงพอใจของชุมชนประจำปี 2558

สำรวจความพึงพอใจของชุมชนประจำปี 2558

เป็นการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความห...

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

ได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ในงานอำเภอยิ้มเคล...

โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียนปี2 ประจำปี 2558

โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียนปี2 ประจำปี 2558

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 ส่วนในปี 2558ได้มีการเพิ่มจำน...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>