Saptip

WELCOME TO SAPTHIP

WELCOME TO SAPTHIP CO., LTD.

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

OUR MISSION

“สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

    นโยบายของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ก็คือ เราจะเป็นผู้นำการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยจุดมุ่งหมายของบริษัท คือจะใส่ใจในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และชุมชนรอบข้าง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต ภายใต้ปณิธานที่ว่า "สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

Role of corporate social responsibility

“บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม”

    บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้สังคมได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชุมชนใกล้เคียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชน และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีที่สะอาด ทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อเถือ

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศSAP035-2017 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ประกาศSAP036-2017 การใช้แรงงานบังคับ
ประกาศSAP037-2017 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
ประกาศSAP038-2017 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
ประกาศSAP039-2017 นโยบายและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประกาศSAP040-2017 นโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านความเป็นธรรมฯ
ประกาศSAP041-2017 นโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านสิทธิมนุษยชนฯ
ประกาศSAP042-2017 ให้แจ้งการตั้งครรภ์

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>